การประชุมวิชาการ
หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
ชื่อการประชุม หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-04-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 24 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ และเภสัชกรที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการจ่ายยาลดไข้ แก้ปวดในร้านยา กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การจ่ายยาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์สูงสูด กับผู้บริโภค ทั้งด้านประสิทธิภาพ และการคำนึงถึงผลข้างเคียง จะเกิดขึ้น ซึ่งสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่า เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เป็นบุคคลกรทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน จึงต้องอัพเดตข้อมูลทางวิชาการ ทบทวนการจ่ายยากลุ่มแก้ปวด ลดไข้ อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปดูและให้คำปรึกษาประชาชนได้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะเกิดประโยชน์กับปรชาชนที่มาใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการในร้านยาเภสัชกรชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ การจ่ายยาลดไข้ แก้ปวด อย่างเหมาะสม ใน
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจ่ายยาแก้ปวด กลุ่ม NSAIDs
คำสำคัญ
ยาลดไข้แก้ปวดในร้านยา, ยา NSAIDs, Neuropathic pain
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_JGh9yEK4QFOHxvTBZ1aY0g