การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการร่วมระหว่าง สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2565 The Science of Successful Ageing: From Physiopharmacological Perspectives and Beyond
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการร่วมระหว่าง สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2565 The Science of Successful Ageing: From Physiopharmacological Perspectives and Beyond
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-008-03-2565
สถานที่จัดการประชุม อบรมแบบแอนไลน์ (Zoom)
วันที่จัดการประชุม 08 -10 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ และนักวิจัย จำนวน 300 คน นิสิตนักศึกษา จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)” แล้ว ซึ่งจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อย 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ตาม คำนิยามของสหประชาชาติ นอกจากนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม การเกิดโรคระบาด เช่น coronavirus ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทุกคน ดังนั้น การเตรียมพร้อมในทุกด้าน จะช่วยให้ ประชากรทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์ความรู้ และงานวิจัย ด้านสรีรวิทยาช่วยให้เราเข้าใจ และพร้อมรับ มือกับกลไกการทำงานของร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ไปตามอายุที่มากขึ้น รวมถึงการตอบสนองต่อวัคซีน ของโรคระบาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ องค์ความรู้และงานวิจัยด้านเภสัชวิทยา ช่วยให้การใช้ยาใน ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย ที่เกิดอาการข้างเคียงน้อยที่สุด นอกจากนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัว การใช้บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อาจจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการในด้านนี้ มากเพียงใด และปัจจุบันได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมของผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมวิชาการร่วมกัน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจ ได้มีโอกาส นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ ไปใช้ในการสร้างและพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ ของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสาขาสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าและองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาของ Ageing ที่ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยและการรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ สรีรวิทยา และเภสัชวิทยาของ Ageing
4. เพื่อสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักสรีรวิทยาและ เภสัชวิทยา นิสิตนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ระดับอาวุโส และนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
Ageing, longevity, successful ageing
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ผู้รับผิดชอบโึครงการ 055- 961801 ผศ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ ผู้ประสานงาน 055- 961811 คุณนงนุช โมราราย ผู้ประสานงาน 055-963656 http://www7.pha.nu.ac.th/physiopcoconference/index.php