การประชุมวิชาการ
การสัมมนา และประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Online Conference)
ชื่อการประชุม การสัมมนา และประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Online Conference)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-013-04-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 29 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร และระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตแบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในลักษณะ product-oriented และการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วยในลักษณะ patient-oriented การจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัยเภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึก นอกจากนี้การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะวิชาทางสุขศาสตร์) แหล่งฝึกที่คณะเภสัชศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคเอกชน เช่น บริษัทยา และเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในต่างประเทศ
3. เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์การจัดงาน และประสบการณ์วิชาชีพ
คำสำคัญ
Trends in the Pharmacy Profession and Pharmacy Education, Empowering the Pharmacy Workforce: Integration of Advanced Technology to Pharmaceutical Scie
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง link http://services.pharm.tu.ac.th/pharm_regis/constra/ (รับจำนวนจำกัด)