การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำปรึกษาในกลุ่มโรคเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำปรึกษาในกลุ่มโรคเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-017-05-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 10 -11 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา บู๊ทส์ รีเทล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 150 คนต่อวัน รวม 2 วัน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เภสัชกรจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค ยา และแนวทางการดูแลผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม และการบริบาลผู้ป่วยในร้านยาอย่างครบวงจร
ปัญหาโรคเรื้อรังที่พบได้ในร้านยา ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน โรคข้อเสื่อม เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและมีปัจจัยเกี่ยวข้องกัน จึงมักจะมีผู้มาขอคำแนะนำในร้านยา เนื่องจากเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจ และรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การให้คำแนะนำรวมไปถึงการเลือกยาที่เหมาะกับโรค จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ เภสัชกรควรที่จะมีองค์ความรู้ในการเลือกใช้ยา เข้าใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา ยิ่งไปกว่านั้นเภสัชกร ควรมีองค์ความรู้ในการป้องกัน สามารถแนะนำให้ผู้มารับบริการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อชะลอการดำเนินไปของโรคได้
นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ และการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในร้านยา เภสัชกรควรที่จะมีองค์ความรู้ในการให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ และเลือกใช้ยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา และยกระดับการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการอย่างเหมาะสม ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การให้คำปรึกษาในกลุ่มโรคเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในร้านยา” โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรทุกท่านที่ปฏิบัติงานที่บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) ซึ่งจะนำความรู้จากโครงการครั้งนี้มาประกอบการให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มความมั่นใจในการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม การให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี และ การเลือกยาคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิงแต่ละแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมและลดโอกาสการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์, E-mail: Usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com เพื่อขอรับ Link หรือ QR code สำหรับการลงทะเบียน