การประชุมวิชาการ
ADCoPT webinar 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง "Post operative drug hypersensitinity"
ชื่อการประชุม ADCoPT webinar 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง "Post operative drug hypersensitinity"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-006-04-2565
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 28 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ADR, drug hypersensitinity