การประชุมวิชาการ
(online) Rouging in pharmaceutical water systems
ชื่อการประชุม (online) Rouging in pharmaceutical water systems
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-007-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM application
วันที่จัดการประชุม 26 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Rouging เป็นปรากฏการณ์ที่เกิด iron oxide บนพื้นผิวภายใน ของ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทำจาก stainless steel ในระบบน้ำบริสุทธิ์ ( high purity water ) เช่น water for injection หรือ purified water และ clean steam โดยเฉพาะระบบน้ำที่อุณหภูมิตั้งแต่ 60oC การเกิด rouge จะพบได้ตั้งแต่เครื่องกลั่นน้ำ ถังเก็บน้ำ และระบบการกระจายน้ำ (distribution system) เช่น ระบบท่อ วาล์ว เครื่องปั้มน้ำ ( piping, valve , pump housing ) rouging มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและผลิตภัณฑ์ และอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนของระบบท่อ พื้นผิวอุปกรณ์ และ เครื่องมือ และนำไปสู่ การเกิด biofilm ผู้ผลิตต้องมีองค์ความรู้ปัจจัยที่ก่อให้เกิด rouge วิธีป้องกันการเกิด rouge และการควบคุมเพื่อให้ระบบน้ำ และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้ การเกิด rouge และการป้องกันการเกิด rouge ในระบบน้ำ
• เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของ rouge กับระบบน้ำ และผลิตภัณฑ์ยา
• เพื่อทราบแนวทางข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ rouge
• เพื่อเรียนรู้วิธีการกำจัด rouge จากระบบน้ำ
คำสำคัญ
Rouging, pharmaceutical water systems, iron oxide, biofilm
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/