การประชุมวิชาการ
Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022
ชื่อการประชุม Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-003-07-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ (online)
วันที่จัดการประชุม 21 -22 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบันองค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัดมีข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการรักษาโรคติดเชื้อ การรักษาโรคจิตเวช การรักษาในโรคผิวหนัง การรักษาเบาหวาน การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลด้านยา อาทิเช่น ตรวจทานคำสั่งการใช้ยา การจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยา นอกจากนี้แล้วเภสัชกรมีบทบาทสำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจุดมุ่งหมายคือทำให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา นอกจากนี้หัวข้อบรรยายได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาจากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมของการจัดงานในปีที่ผ่านมา
ด้วยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022” โดยมีเนื้อหาแบบบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้การจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในโรคต่าง ๆ
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ