การประชุมวิชาการ
WARFARIN THE INTERESTING CASE STUDIES (EP.4)
ชื่อการประชุม WARFARIN THE INTERESTING CASE STUDIES (EP.4)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-001-03-2565
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาภาวะอุดตันของหลอดเลือด โดยเฉพาะยา warfarin ที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากเป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบจึงอาจจะพบปัญหาจากการใช้ยาได้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนของการเกิดเลือดออก ความซับซ้อนของอันตรกิริยาของยา warfarin กับภาวะโรคของผู้ป่วย หรือยาอื่นที่ผู้ป่วยได้รับ การติดตามผลการใช้ยาของผู้ป่วย และความร่วมมือในการใช้ยาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ดังนั้นเภสัชกรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกรณีศึกษาต่างๆ รวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะประสานการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วยจนสามารถรับประทานยาได้ถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาwarfarin
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม สามาถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วย และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆได้เป็นอย่างดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด
คำสำคัญ
warfarin, cardiovascular, ยาต้านการแข็งตัวของเลือด