การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “Medication Management System in the 21st Century: Shining a Spotlight on Hospital Pharmacists”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “Medication Management System in the 21st Century: Shining a Spotlight on Hospital Pharmacists”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-005-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพ ร่วมกับระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 18 -20 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อรับทราบถึง
ข้อมูลและทิศทางการปฏิบัติงานของเภสัชโรงพยาบาลที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และในอนาคต ได้แก่เป็นประเด็นของการจัดซื้อยา นโยบายการจำกัดจำนวนเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยจัดการระบบยามากขึ้น โดยเป็นการนำเสนอ
แนวคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ประเด็นปัญหาของ
การปฏิบัติงานวิชาชีพโดยเฉพาะงานพื้นฐานของระบบยาที่พบบ่อย จากประสบการณ์ของผู้เยี่ยมสำรวจ
ระบบยาของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้แก่การเตรียมยาในโรงพยาบาล การบริหาร
ยาขนาดยาต่ำในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ การกระจายยาไปตามหน่วยงานต่าง ๆ การจัดการยาแก้ปวดกลุ่มโอปิ
ออยด์ การแบ่งเม็ดยา แนวทางการส่งมอบยา การวิเคราะห์ใบสั่งยา การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบแนวทางการให้
ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ อันจะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานที่โรงพยาบาล และสนับสนุนให้เภสัชกร
โรงพยาบาลมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของวิชาชีพให้โดดเด่นขึ้น ด้วยบทบาทการเป็นแกนหลักที่ช่วยให้การ
จัดการระบบยาของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ รูปแบบการจัดงานประชุมมีความพิเศษ
กว่าทุกปี ด้วยการจัดแบบ hybrid มีทั้งการประชุมในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Annual Meting ,งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี,Medication Management System in the 21st Century
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.thaihp.org โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ทั้ง 3 วัน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) จำนวน 13.75 หน่วยกิต ดังนี้ 1.เมื่อทำแบบทดสอบหลังการบรรยายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการประชุมแบบ On-line 2.เมื่อเซ็นชื่อที่โต๊ะลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมครบ 3 วัน สำหรับการประชุมแบบ On-site