การประชุมวิชาการ
(Online) Allergic Skin Problems: Approaching in Summer Time
ชื่อการประชุม (Online) Allergic Skin Problems: Approaching in Summer Time
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-022-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 02 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อย และมีปัจจัยกระตุ้นที่ค่อนข้างหลากหลาย ในช่วงฤดูร้อน อากาศหรือมลพิษต่างๆ อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการกำเริบ ซึ่งมักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันการเกิดอาการซ้ำให้แก่ผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Allergic Skin Problems: Approaching in Summer Time ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการผื่นแพ้ผิวหนัง ปัจจัยกระตุ้นและสาเหตุของกลุ่มอาการ แนวทางการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษา และการป้องกันการเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นซ้ำในอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและสาเหตุของการเกิดอาการผื่นแพ้ผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาผื่นแพ้ผิวหนัง และการเลือกใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยผื่นแพ้ผิวหนัง และป้องกันการกำเริบหรือเกิดอาการซ้ำ
คำสำคัญ
อาการผื่นแพ้ผิวหนัง ,การเลือกใช้ยารักษา