การประชุมวิชาการ
Show & share: การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชน
ชื่อการประชุม Show & share: การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-004-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 19 -20 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจำแหล่งฝึก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธะกิจหลัก คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภาระกิจด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพรับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและส่งเสริมอัตลักษณ์หัวใจรับใช้ชุมชนให้แก่นิสิต ซึ่งแหล่งฝึกมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างให้นิสิตมีทักษะและอัตลักษณ์นี้ อีกทั้งคณะได้มีหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิและส่งเสริมให้เภสัชกรมีแนวคิดการทำงานในชุมชน
ในปีการศึกษา 2565 นี้ฝ่ายวิชาชีพได้ร่วมกับหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีเป้าหมายร่วมกันคือการส่งเสริมให้แหล่งฝึกและเภสัชกรผู้สนใจได้มีแนวคิดการทำงานเภสัชกรรมในชุมชนด้วยการมีหัวใจรับใช้ชุมชน จึงมีความประสงค์จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Show & share: การบริบาลทางเภสัชกรรมด้วยแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชน (Show & share: Pharmaceutical care with concept of community-minded) ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชนแก่อาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตร
2) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
คำสำคัญ
หัวใจรับใช้ชุมชน เภสัชกรรมปฐมภูมิ
วิธีสมัครการประชุม
http://pharmacy.msu.ac.th/showandshare/index.php/register/