การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเพื่อให้คำปรึกษาด้านยาเบื้องต้นในผู้ป่วยจิตเวช
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเพื่อให้คำปรึกษาด้านยาเบื้องต้นในผู้ป่วยจิตเวช
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-008-04-2565
สถานที่จัดการประชุม การอบรมแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 21 -22 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ให้บริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดบัตรประกับสุขภาพถ้วนหน้าในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปีของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.2561-2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน และควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยกลยุทธ์ที่ 1.1.5 เป็นการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งโรงพยาบาลสวนปรุงก็ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลให้สอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ เป้าประสงค์ 3.2 กำหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพมีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน จะเห็นว่ามีการให้ความสำคัญกับระบบเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในระบบกรมและโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีมาตรฐาน และได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้เบื้องต้นเรื่องโรคและยาจิตเวชเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 ที่เข้าร่วมอบรมสามารถให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยจิตเวชแอบองค์รวมได้
คำสำคัญ
สุขภาพจิต, ผู้ป่วยจิตเวช