การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการนานาชาติ 5Th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST 2022) หัวข้อ “Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการนานาชาติ 5Th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST 2022) หัวข้อ “Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-012-06-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom
วันที่จัดการประชุม 23 -24 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะวิทยาการด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เคมีเภสัช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเภสัชกรรมสมุนไพร จึงร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) และสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) 2022 เพื่อให้เภสัชกร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในวิทยาการด้านเภสัชกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนำ เสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
2. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0 กับองค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่างๆ
3. เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
คำสำคัญ
Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.pst-conference.org/index.php