การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 : Rational Drug Use For Smart Pharmacist
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 : Rational Drug Use For Smart Pharmacist
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-007-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล
วันที่จัดการประชุม 07 -08 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรม ,เภสัชกรโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 และ เภสัชกรในหน่วยงานอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 2
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรให้มีความรู้ความชำนาญด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบ CPE สนับสนุนให้เภสัชกรมุ่งศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรืออนุมัติบัตร และเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมทางไกลและกลุ่มไลน์ภายในกลุ่มงานฯ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานและพัฒนาทักษะของตนเองเฉพาะด้าน สอดรับกับ service plan ของกระทรวงสาธารณสุขในสาขาต่างๆ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหวิชาชีพได้ เป็นที่พึ่งความรู้ด้านยาและให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยในเชิงลึกและแม่นยำ การฝึกฝนให้มีการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานเภสัชกรรม เพราะนอกจากเภสัชกรต้องค้นคว้าข้อมูลด้านยาแล้ว ต้องฝึกฝนวิธีสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นด้วย กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้จัดประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้เภสัชกรในกลุ่มงานฯ เป็นวิทยากร กำหนดหัวข้อ Rational Drug Use For Smart Pharmacist ซึ่งสอดคล้องกับ Service plan สาขา RDU ที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการอยู่ และตรงกับความเป็นวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาลที่ต้องดูแลให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา โครงการนี้จะเป็นการนำเสนอความรู้เชิงบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาในกลุ่มโรคต่างๆ อย่างเหมาะสม มีการอภิปรายกรณีศึกษาตามประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่ปฎิบัติงานเฉพาะด้านนั้นๆ รวมถึงวิทยากรรับเชิญที่ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านนั้นด้วย โครงการนี้จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวางและอาจต่อยอดในการทำงานด้านเภสัชกรรมร่วมกันในอนาคต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมรวมถึงระบบความปลอดภัยทางยา
2.เพื่อเสริมสร้างเภสัชกรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Rational Drug Use For Smart Pharmacist
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4