การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-002-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 18 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ลงทะเบียนให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เท่านั้น
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาเภสัชกรรม ตระหนักถึงปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทางสภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเพิ่มบริการทาง เภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ขึ้น
เพื่อให้เภสัชกรที่ให้บริการมีความพร้อมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จึงจัดโครงการอบรมเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation) ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสามารถให้คำแนะนำการใช้ยา การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลครอบครัวผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อ
คำสำคัญ
โควิด-19, เภสัชกร, self isolation
วิธีสมัครการประชุม
รับสมัครผู้ที่ลงทะเบียนให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เท่านั้น จำนวน 300 คน โดยผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่