การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “Moving forward on self-care path in digital new normalcy”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “Moving forward on self-care path in digital new normalcy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-016-04-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 08 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนมีความจำเป็นจะต้องดูแลตนเอง (self-care) ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล ประกอบกับ Global Self-care Federation ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดทำรายงานเรื่อง Self-care Readiness Index 2021 (SCRI) โดยมีการสำรวจความพร้อมของประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และรายงานของ EU-ASEAN Business Council ในการเรียนรู้จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะส่งผลต่อนโยบายด้านการดูแลตนเองเพื่อพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข้อมูลสถานการณ์ของการดูแลตนเองของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของการระบาดจวบจน ณ ปัจจุบัน ที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลตนเอง เช่น e-Health หรือ e-Pharmacy รวมถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลตนเอง จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่เภสัชกรสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของการดูแลตนเอง (self-care) ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย
- เพื่อให้ความรู้แนวนโยบายในอนาคต และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการดูแลตนเอง ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของเภสัชกรในการสนับสนุนสุขอนามัยของประชาชนจากการดูแลตนเอง ในภาวะและหลังการเกิดโรคระบาด
คำสำคัญ