การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-013-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านานระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 29 มิ.ย. 2565 - 01 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเบาหวาน/ศูนย์สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น หากการดูแลรักษาไม่มีประสิทธิภาพดีพอจะเป็นเหตุนำไปสู่ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังของระบบต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพและ มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไตวาย สูญเสียสายตา แผลที่เท้าและถูกตัดเท้า ดังนั้นการดูแลรักษาผู้เป็นโรคเบาหวานในปัจจุบันจึงมุ่งเน้น Diabetes Self-Management Education ควบคู่กับการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ตระหนักเห็นความสำคัญของการควบคุม มีทักษะการดูแลเบาหวานด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเกิดประโยชน์จนนำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น
การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการจัดอบรมนี้ จะมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 วัน ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกปีโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากศูนย์เบาหวานศิริราช และจากภาควิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การเผยแพร่ความรู้ การดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างถูกต้อง เป็นระบบ ทันสมัย และครบองค์รวมในการดูแลรักษา การอบรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร ซึ่งจะจัดสลับกันปีเว้นปี ได้แก่
1) หลักสูตรที่ 1 (Basic Course: Practical Points in Diabetes Care) ซึ่งเป็นการสอนพื้นฐาน หลักการในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (Practical point) การวินิจฉัย การประเมินภาวะแทรกซ้อน การสั่งการรักษา การบริหารยารับประทาน ยาฉีดเบาหวาน การออกกำลังกาย การให้ความรู้ การปรับพฤติกรรม การดูแลผู้เป็นเบาหวานในกรณีผู้สูงอายุ และเด็ก รวมถึงการป้องกันโรคเบาหวาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educators) และบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเบาหวาน/ศูนย์สาธารณสุข โดยสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มทีมการรักษา
*** การจัด workshop นั้น ทางทีมงานจะมีการจัดกิจกรรมแยกให้เหมาะสมตามระดับกลุ่มผู้เข้าอบรม เช่น
กลุ่มแพทย์ พยาบาลเชี่ยวชาญเป็นต้น
2) หลักสูตรที่ 2 (Advance Course: Advanced skills for diabetes) ซึ่งเป็นการสอนการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน การวินิจฉัยเบาหวานชนิดอื่นๆ (Other type Diabetes) การแก้ปัญหาและรักษาในกรณีผู้เป็นเบาหวานที่มีอาการซับซ้อน (Complicated case DM) ความรู้โรคเบาหวานใหม่ๆ ทันสมัย (Last updated evidence) การดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 การจัดอาหารสำหรับผู้มีภาวะพิเศษ เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางไต เทคนิคขั้นสูงในการปรับพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลเวลาไม่สบาย หรือได้รับการรักษาด้วยยา Steroid การดูแลรักษาเบาหวานในผู้ป่วยวิกฤติ การรักษาเบาหวานให้หายขาด เทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาแผลเท้าเบาหวาน การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการดูแลรักษาเบาหวาน (CGM, Insulin pump, technology for DM complication management) รวมถึงการทำวิจัยด้านเบาหวาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educators) ที่มีประสบการณ์พื้นฐานในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
ดังนั้น ศูนย์เบาหวานศิริราชจึงกำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2565 (Update diabetes management and holistic care 2022) โดยหลักสูตรที่ 1 (Basic Course: Practical Points in Diabetes Care) แก่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันให้ความรู้ ฝึกทักษะ และรวมทั้งดูแลผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1) มีความรู้และแนวทางการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ทันสมัย
2) มีทักษะและทัศนคติการให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัว สู่การปฏิบัติจริง และนำไปสู่ผลการรักษาที่ดีและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
3) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
4) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เป็นเบาหวานให้มีส่วนร่วมในการจัดการดูแลตนเองให้มากขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน - ค่าลงทะเบียน Early registration 2,000 บาท - ค่าลงทะเบียน Late registration 2,200 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คุณธาวินี) เบอร์โทรศัพท์ 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com