การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Current guideline in managing patients with neuropathic pain and gaps of current treatment
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Current guideline in managing patients with neuropathic pain and gaps of current treatment
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-013-03-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Neuropathic pain (NEP) เป็นอาการปวดที่เกิดจากพยาธิสภาพของระบบประสาท ทำให้เกิดความปวดที่รบกวนผู้ป่วยและตอบสนองน้อยต่อการรักษาด้วยยาบรรเทาปวดทั่วไป NEP สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุจึงมีพยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมียาที่ใช้ในการรักษา NEP หลายกลุ่มโดยมีกลไกการออกฤทธิ์หลากหลายกลไก และมีความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนายาที่ใช้ในการรักษา NEP โดยมียากลุ่มใหม่ที่จะมีการใช้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรในประเด็นต่อไปนี้
- ความชุกและการจัดแบ่งประเภทของ NEP
- พยาธิสภาพและภาวะแทรกซ้อนของ NEP
- แนวทางการรักษา NEP ในปัจจุบัน
- ข้อจำกัดของยาที่มีการใช้ในปัจจุบัน และยากลุ่มใหม่ที่จะมีการใช้ในอนาคต
คำสำคัญ