การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง What’s neuropathic pain and What’s an upcoming solution?
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง What’s neuropathic pain and What’s an upcoming solution?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-012-03-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 21 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Neuropathic pain (NEP) เป็นอาการปวดที่เกิดจากพยาธิสภาพของระบบประสาท ทำให้เกิดความปวดที่รบกวนผู้ป่วยและตอบสนองน้อยต่อการรักษาด้วยยาบรรเทาปวดทั่วไป NEP สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุจึงมีพยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมียาที่ใช้ในการรักษา NEP หลายกลุ่มโดยมีกลไกการออกฤทธิ์หลากหลายกลไก และมีความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนายาที่ใช้ในการรักษา NEP โดยมียากลุ่มใหม่ที่จะมีการใช้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรในประเด็นต่อไปนี้
- สาเหตุ และพยาธิวิทยาของ NEP รูปแบบต่าง ๆ
- แนวทางการรักษา NEP ในปัจจุบัน
- เภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่มีการใช้ในการรักษา NEP
- ยากลุ่มใหม่ที่จะมีการใช้ในอนาคตอันใกล้
คำสำคัญ