การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2022: The New Horizon of Internal Medicine
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2022: The New Horizon of Internal Medicine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-012-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 14 -17 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดและมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างตลอดเวลาที่ผ่านมา และภาควิชาฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ.2565 นี้ภาควิชาฯ จะจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2022: The New Horizon of Internal Medicine ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการอันหลากหลายในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมและทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)
วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ เพื่อพัฒนา ทักษะในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม ทันสมัย ไปใช้ในการปฏิบัติจริง
3.2. เพื่อถ่ายทอดและทบทวนความรู้และแนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน
3.3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แบบ onsite - อายุรแพทย์ แพทย์สาขาอื่นๆ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 3,500 บาท - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3,500 บาท - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งใน 7 ข้อข้างต้น 3,500 บาท หมายเหตุ 1. สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียน คือ จะได้รับ meeting package 2. ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา มีประกาศนียบัตรแจกหลังเสร็จสิ้นการอบรม