การประชุมวิชาการ
(Online) Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron
ชื่อการประชุม (Online) Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-021-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 31 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ภาวะขาดธาตุเหล็กเป็นภัยเงียบที่อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพองค์รวม การวินิจฉัยที่ทันท่วงที และการจำแนกประเภทของการขาดธาตุเหล็กอย่างถูกต้อง จะนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากภาวะขาดธาตุเหล็ก หรือสามารถป้องกันผลร้ายต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาการดังกล่าวต้องอาศักความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในแนวทางการรักษา ต้องอาศัยการประเมินอาการและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ร่วมกับความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia : The Need of High Dose IV Iron ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของการเกิดภาวะขาดธาตุเหล็ก การจำแนกประเภท การประเมินอาการและการซักประวัติข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษา และแนวทางการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะขาดธาตุเหล็ก และการจำแนกประเภท
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษาภาวะขาดธาตุเหล็ก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง กลไกการออกฤทธิ์ของยา และข้อควรระวังในการใช้ยารักษาภาวะขาดธาตุเหล็ก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th