การประชุมวิชาการ
(Online) Improving clinical patients’ outcome by Standard Biologic Selection
ชื่อการประชุม (Online) Improving clinical patients’ outcome by Standard Biologic Selection
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-020-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา รวมถึงการคัดเลือกยาที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่มีอัตราการเกิดค่อนข้างสูงในประเทศไทย เป็นโรคที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมของผู้ป่วย โดยต้องได้รับการรักษาตามแนวทางและต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับโรค ยารักษา กลไกการออกฤทธิ์ และการบริหารยา มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความชำนาญ ทั้งนี้คุณภาพของยาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ที่จะส่งผลกับผลการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Improving clinical patients’ outcome by Standard Biologic Selection ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา การประเมินผลการรักษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธผลในการดูแลผู้ป่วย และความสำคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาโดยการประยุกต์ใช้หลักการ Value Based Health Care เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และแนวทางในการรักษาโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง Biological Product และความสำคัญต่อผลการรักษาโรคมะเร็ง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง ความสำคัญในการคัดเลือกยารักษาโรคมะเร็ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและผลการรักษา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th