การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 18 -19 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาและเภสัชวิทยาของยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคหืด ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด การใช้ monoclonal antibody ในการรักษาโรคกระดูกพรุน แนวทางการรักษาและยาใหม่รักษาโรคหัวใจขาดเลือด ยากลุ่มใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง เภสัชวิทยาของกลุ่มยาระงับปวด รวมทั้งเภสัชวิทยาที่เภสัชกรควรทราบเกี่ยวกับพืชกระท่อมซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เพิ่งได้รับการปลดจากสถานะ "ยาเสพติดให้โทษ" ยาใหม่ที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง เภสัชวิทยาของยากลุ่มใหม่ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
สำหรับปี พ.ศ. 2565 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์ ทางภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กำหนดรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 นี้ ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์เท่านั้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ได้ทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยของยาใหม่
2. ส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ก้าวหน้า ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมแก่เภสัชกรและแพทย์
คำสำคัญ
เภสัชวิทยาของยาใหม่
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (ค่าลงทะเบียนครอบคลุม PDF สไลด์ประกอบการบรรยาย) ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 1. การลงทะเบียนจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน xxxx หน่วยกิต ก็ต่อเมื่อ ผู้ฟังบรรยายมีการ check in เข้าระบบก่อนเริ่มการบรรยาย และรับฟังการบรรยายจนจบการประชุม เฉพาะในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 และต้องทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมหลังเสร็จสิ้นการประชุม ภายในเวลา 24 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ที่ได้เข้าฟังในแต่ละวัน 2. สิทธิพิเศษ: ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้ารับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2565 ผ่าน VDO rerun โดยกรอก E-mail และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียนได้ ทั้งนี้การฟังบรรยายย้อนหลังไม่สามารถนำมาคิดหน่วยกิต การศึกษาต่อเนื่องได้ การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงใน ระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6444536 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, saisamorn.yen@mahidol.ac.th 2. หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: supattra.kon@mahidol.ac.th, amonrut.jai@mahidol.ac.th 3. งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล