การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล (Palliative care for pharmacists)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล (Palliative care for pharmacists)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-021-03-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 14 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะผู้อยู่ในทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นการทำงานแบบสหสาขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างรอบด้าน เภสัชกรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายคือการจัดการอาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแก่ทีมสหสาขารวมถึงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากนี้เภสัชกรยังมีหน้าที่ในการจัดหายาที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การจัดระบบการกระจายยาและการเข้าถึงยา โดยเฉพาะยาที่มีความสำคัญคือ opioids เนื่องจากการขับเคลื่อนด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทยยังล่าช้า หลักสูตรการศึกษาของวิชาชีพด้านสาธารณสุขยังมีการเรียนการสอนในหลักสูตรน้อยมาก ทำให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกรยังมีความรู้ด้านนี้น้อย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ทุกวิชาชีพอย่างเร่งด่วน ศูนย์การุณรักษ์ได้จัดการอบรมเภสัชกรด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแรงของทีมสหสาขา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแก่เภสัชกรที่ทำงานในโรงพยาบาลให้มีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
คำสำคัญ
ศูนย์ประคับประคอง, ผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง, Palliative care
วิธีสมัครการประชุม
Online