การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ Update in Infectious disease 2022
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ Update in Infectious disease 2022
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-001-04-2565
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 09 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรประจำแหล่งฝึกภายใต้ความร่วมมือ MOU
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับการแต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทางสภาเภสัชกรรม ได้กำหนดให้ต้องมีการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังนี้คือ (๑) จัดการประชุมวิชาการและ (๒) การผลิตบทความวิชาการ โดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรม ๑๐ หน่วยกิตต่อปี ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึงควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง Update in Infectious disease 2022 เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ยา และการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วยด้านยาในโรคติดเชื้อ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรค ยา และการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วยด้านยาในโรคติดเชื้อ
คำสำคัญ
Infectious disease