การประชุมวิชาการ
Overview of intravenous immune globullin (IVIG) therapy for pharmacists
ชื่อการประชุม Overview of intravenous immune globullin (IVIG) therapy for pharmacists
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-002-03-2565
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 10 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
IVIG, pharmacist
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YtPznka8TZmv6416s7OEEQ