การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง 9th Conference on Drug Quality “Mutagenic Impurities in Pharmaceuticals: Threat, Impact, and Control”
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง 9th Conference on Drug Quality “Mutagenic Impurities in Pharmaceuticals: Threat, Impact, and Control”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-010-04-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 01 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่พบการปนเปื้อนของสารในกลุ่ม nitrosamine ซึ่งจัดเป็น mutagenic impurities ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ โดยเริ่มจากการพบการปนเปื้อนของ nitrosamines ในยา valsartan ตามมาด้วยยาตัวอื่นๆ ในกลุ่ม angiotensin II receptor blockers (ARBs) ที่มี tetrazole ring อาทิเช่น losartan irbesartan และ candesartan ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังยาตัวอื่น เช่น ranitidine และ metformin เป็นต้น โดย regulatory agencies เช่น EMA และ USFDA ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ยาและคาดว่าจะพบปัญหาในยาอื่นๆอีกในอนาคต การจัดการเพื่อควบคุมปัญหาการปนเปื้อนของ nitrosamines และ mutagenic impurities อื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ยา ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมยา ผู้มีอำนาจกำกับดูแล และเภสัชกรผู้ใช้ยา ซึ่งต้องมีความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ ร่วมลดปัญหาและความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของ mutagenic impurities ในยา

ทางภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การวิจัย ผลิต และควบคุมคุณภาพยา การขึ้นทะเบียนยา การกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด จนถึงกระบวนการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และหลักการสำคัญเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการปัญหาการปนเปื้อนของ mutagenic impurities
ในวัตถุดิบยาและเภสัชภัณฑ์

ตั้งแต่ปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดประชุมวิชาการด้านคุณภาพของยามาทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมทั้งแปดครั้งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างดีเยี่ยม จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่สามารถจัดงานในรูปแบบ face to face ได้เต็มรูปแบบ เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความต้องการจากเภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมได้ทบทวน ได้รับความรู้ความเข้าใจในปัญหาและการจัดการปัญหาการปนเปื้อนของ mutagenic impurities ในวัตถุดิบยาและเภสัชภัณฑ์
คำสำคัญ