การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-010-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 16 -18 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ จำนวน 150 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด ในด้านการจัดการระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล แนวทางปัจจุบันและบทบาทเภสัชกรในประเทศเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ และการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคเอดส์หรือวัณโรค การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ การเลือกใช้ยากลุ่มลดน้ำตาลในกระแสเลือด การเลือกใช้ยาโรคกระดูกพรุน กลยุทธ์ในการรักษาของโรคไขมันพอกตับ บทบาทของน้ำมันตับปลาในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด นวัตกรรมการรักษาสายตา หลักสำคัญในการใช้ยาระงับประสาทและยาหย่อนกล้ามเนื้อในผู้ป่วยวิกฤต ยาจิตเวชออกฤทธิ์ยาว รูปแบบฉีดใช้อย่างไรให้ปลอดภัย บทบาทเภสัชกรในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคลินิกในมุมมองทางเภสัชกรรม การใช้การแพทย์แบบแม่นยำ (Precision Medicine) ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง การเลือกใช้ยาต้านอาเจียนในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย ตลอดจนนำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน สมัครออนไลน์ www.acmrrama.com ค่าลงทะเบียน • ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ทั้งแบบ onsite/ online ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง