การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับ ของผู้สูงวัย: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับ ของผู้สูงวัย: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-009-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
วันที่จัดการประชุม 01 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ มีอาการปัสสาวะบ่อย ตื่นปัสสาวะกลางดึก ปัสสาวะไม่สุด หรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและทำให้การเสียโอกาสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ โดยในผู้หญิงพบว่าปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ สามารถเกิดได้จากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะและท่อทางเดินปัสสาวะมีผนังที่บางลง และกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานมีการหย่อนยานหรืออ่อนแรง นอกจากนี้ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น โรคเบาหวาน หรือโรคทางระบบประสาทบางชนิด ซึ่งส่งผลต่อการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ และการเปิด-ปิด ของหูรูดท่อปัสสาวะ ส่วนในผู้ชายนั้น พบว่าปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ มักเกิดจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นผลให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้น และนำไปสู่ภาวะต่อมลูกหมากโต ซึ่งต่อมลูกหมากที่โตขึ้นจะไปกดทับท่อทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะไม่สุด ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาการปัสสาวะเล็ดสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่กำลังหัวเราะ ไอ จาม หรือขณะยกของหนักซึ่งทำให้เกิดแรงดันต่อบริเวณอุ้งเชิงกราน อาการปวดปัสสาวะบ่อยทำให้การดำเนินชีวิตลำบากขึ้น ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวจึงสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม มีความวิตกกังวล และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ในระยะยาวอาจส่งผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้ ดังนั้น การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และรู้จักวิธีรับมือกับปัญหาที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ประสบปัญหาสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที โดยการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ จะทำผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการอบรมในหัวข้อ รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับของวัยชรา: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุ การรักษาและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม
1.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุ
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการเรื่องการรักษาด้วยยาและการปรับพฤติกรรมเมื่อมีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ
1.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จาการอบรมไปปฏิบัติและเผยแพร่

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท - ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คนละ 500.- บาท - ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คนละ 600.- บาท - ลงทะเบียนและชำระเงินได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล