การประชุมวิชาการ
การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมจากการรักษาในโรงพยาบาลสู่การรักษาในชุมชน
ชื่อการประชุม การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมจากการรักษาในโรงพยาบาลสู่การรักษาในชุมชน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-011-04-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 28 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรทุกท่านที่มีความสนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาดและผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง การรักษาโรคไตเรื้อรังจึงมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรคไตวายระยะสุดท้าย จากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีคนไทยมากกว่า 8 ล้านคนเป็นโรคไตเรื้อรัง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายจากเนื้อเยื่อไตอักเสบ ฯลฯ ดังนั้นการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรมีการดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็วและลดการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคไตเรื้อรัง ซึ่งการดำเนินการรักษาแต่เนิ่นๆ สอดคล้องกับแนวทางการรักษาโรคไตเรื้อรังทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูลทางการแพทย์ในช่วง 20 ปีกว่าที่ผ่านมา พบว่าโรคไตยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข การค้นหา
แนวทางการรักษาใหม่ๆ จึงยังมีอยู่ตลอดเวลา ทำให้ในทศวรรษนี้มีความเคลื่อนไหวด้านข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคไตทั้งในการรักษาในโรงพยาบาลและการรักษาในชุมชน/ร้านยาทางบริษัท ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต จึงมีความประสงค์ขอจัดการประชุมวิชาการนี้ ให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไตเรื้อรังของประเทศไทย แนวทางการรักษาโรคไตในปัจจุบัน คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ของการรักษาใหม่ๆ ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ตลอดจนบทบาทของเภสัชกรชุมชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูและรักษาผู้ป่วยโรคไต และนำไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดผลทางการรักษาที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่ออัพเดทข้อมูลสถานการณ์โรคไตเรื้อรังของประเทศไทย แนวทางการรักษาโรคไตในปัจจุบัน คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ของการรักษาใหม่ๆ ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และบทบาทของเภสัชกรชุมชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
คำสำคัญ
CKD, SGLT2i,ไตเรื้อรัง
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านระบบ (ภายใน 27 เมษายน 2565)