การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-002-03-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี / Virtual meeting
วันที่จัดการประชุม 25 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย โครงสร้าง แผนงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมาชิก และการบรรยายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อวางแผนการทำงานด้านทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย โครงสร้าง แผนงานของกหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
นโยบาย โครงสร้าง กองอาหาร กองด่านอาหารและยา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองนโยบายแห่งชาติด้านยา
วิธีสมัครการประชุม
TBA - จะแจ้งให้ทราบต่อไปในภายหลัง