การประชุมวิชาการ
ร้านยากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
ชื่อการประชุม ร้านยากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-003-03-2565
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และช่องทางออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 29 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นการเพิ่มโอกาสการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย ร้านยาเป็นด่านแรกของระบบสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งนี้ยังพบการจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมอยู่จำนวนหนึ่ง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยาขึ้น เพื่อเพิ่มการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยา และลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมในโรคต่างๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคท้องเสีย และแผล เพื่อให้บริการทางเภสัชกรรมที่ดีมีคุณภาพ และยังประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการในร้านยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในร้านยา
2.เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-611562