การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Strategic management of common respiratory diseases
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Strategic management of common respiratory diseases
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-009-03-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 27 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ