การประชุมวิชาการ
Topical Analgesics เลือกใช้อย่างไรในออฟฟิศซินโดรม
ชื่อการประชุม Topical Analgesics เลือกใช้อย่างไรในออฟฟิศซินโดรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-004-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 29 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
office syndrome ไม่ใช่โรคแต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งหรืออยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ๆ เช่น ขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน เมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อบางบริเวณจะหดตัว ทำให้เกิดความเครียดของกล้ามเนื้อซ้ำ ๆ อาการหลักที่เป็นผลมาจากท่านั่งที่ไม่ถูกต้องคือปวดหรือตึงกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่คอ ไหล่ และหลัง ข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวและกิจกรรมในช่วงล็อกดาวน์ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานจากที่บ้าน การไม่เคลื่อนไหวร่างกายและการนั่งในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็น office syndrome เพิ่มขึ้นได้ มีวิธีรักษา office syndrome รวมถึงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อ (myofascial pain syndrome) เช่น การทำกายภาพบำบัด การฝังเข็ม การฉีดยา และการใช้ยารักษาโรค ซึ่งการใช้ยาแก้ปวดเฉพาะที่สำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้ออักเสบที่นิยมจ่ายกันก็คือ topical analgesics

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบกลไกการออกฤทธิ์ของ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการ office syndrome ตลอดจนแนวทางการจ่ายยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “Topical Analgesics เลือกใช้อย่างไรในออฟฟิศซินโดรม” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับคุณสมบัติของ topical analgesics การออกฤทธิ์ ตลอดจนการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของ office syndrome
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการ office syndrome
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเลือกจ่าย topical analgesics ให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา: chanapa@asec-frontier.com)