การประชุมวิชาการ
การอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้านเอชไอวี-วัณโรค
ชื่อการประชุม การอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้านเอชไอวี-วัณโรค
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-007-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 24 มี.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยประเทศไทยมีเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573 โดยการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ มาตรการที่สำคัญ คือ การเร่งรัดให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าถึงบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวีให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการบริการดูแลรักษาด้านเอชไอวี โดยจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ECHO) ที่มีหลักการในการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ไปสู่บุคคล แทนการเคลื่อนย้ายบุคคลไปหาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญ ได้องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพบริการดูแลรักษาด้านเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงจัดทำโครงการอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรคด้าน HIV โดยใช้รูปแบบโครงการ ECHO เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมในโครงการและเป็นที่ปรึกษาให้กับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการจัดทำชุมชนปฏิบัติด้านเอชไอวีโดยใช้รูปแบบโครงการ ECHO ซึ่งจะทำให้กิจกรรมของโครงการดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมหลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้าน HIV/TB ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานพยาบาล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
***ลงทะเบียน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย*** ***ถ่ายทอดสดผ่านทาง ระบบออนไลน์ Zoom Meeting ***ทุกวันพฤหัส ที่ 24 มีนาคม, 21 เมษายน, 26 พฤษภาคม, 23 มิถุนายน, 21 กรกฎาคม 2565*** สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02-590-3336