การประชุมวิชาการ
(Online)หลักการใช้ยาระบายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรร้านยา
ชื่อการประชุม (Online)หลักการใช้ยาระบายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรร้านยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-017-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคทางเดินอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านขายยา รวมถึงภาวะท้องผูก ที่มักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและมีโอกาสที่จะเกิดอาการเรื้อรัง หากไม่ได้รับการรักษาและการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยอาการดังกล่าวควรได้รับการประเมินอาการ และการรักษาที่ถูกต้อง ร่วมกับความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ หลักการใช้ยาระบายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรร้านยา" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของภาวะท้องเสีย การประเมินอาการและการซักประวัติข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษา แนวทางการรักษา และบทบาทของยาระบายต่อภาวะท้องผูก การเลือกใช้ยาระบายอย่างเหมาะสมในกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของภาวะท้องผูก หรือท้องผูกเรื้อรัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา ภาวะท้องผูกเรื้อรัง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ ของยาระบายและการเลือกใช้ยาระบายอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
คำสำคัญ
ภาวะท้องผูกเรื้อรัง,ยาระบาย
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th