การประชุมวิชาการ
(Online) “Pharmacy Dual Class”
ชื่อการประชุม (Online) “Pharmacy Dual Class”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-016-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 06 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนครอบครัวและการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด ซึ่งผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่ มักเลือกเข้ามาใช้บริการและขอคำปรึกษาจากร้านขายยา นอกจากนั้นแล้วอาการเวียนศีรษะเองก็เป็นภาวะที่พบได้บ่อยขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความบกพร่องในการดูแลสุขภาพ ความเครียดจากการทำงาน หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะเวียนศีรษะแบบเรื้อรังเภสัชกรจึงควรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสองปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Pharmacy Dual Class” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของปัญหาสุขภาพทั้ง (1)การเลือกใช้ยาคุมกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงและซักประวัติผู้ที่เริ่มใช้ยาคุมกำเนิด เกณฑ์การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่เลือกใช้ครั้งแรกเกณฑ์การพิจารณปรับเปลี่ยนยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่เกิดอาการข้างเคียง และการให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่คุมกำเนิดและวางแผนการมีครอบครัว
(2) ภาวะเวียนศีรษะเรื้อรัง ได้แก่ อาการและปัจจัยเสี่ยงในการการเกิดภาวะเวียนศีรษะเรื้อรัง แนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุด และการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้ยาคุมกำเนิด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้า และสามารถปรับเปลี่ยนยาคุมกำเนิดให้เหมาะสมแก่ผู้ที่มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิด
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงภาวะเวียนศีรษะเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการ
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมเข้าใจ แนวทางการรักษาของภาวะเวียนศีรษะเรื้อรังและสามารถเลือกใช้ยารักษาได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
- การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด,อาการเวียนศีรษะเรื้อรัง,ผลข้างเคียง