การประชุมวิชาการ
(Online) เรื่องที่เภสัชร้านยาควรรู้และการให้คำแนะนำในการเสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย “ลองโควิด (Long COVID)”
ชื่อการประชุม (Online) เรื่องที่เภสัชร้านยาควรรู้และการให้คำแนะนำในการเสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย “ลองโควิด (Long COVID)”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-015-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอด โดยมีจำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาและกลับมาดูแลตนเองที่บ้านทุกๆวัน ถึงแม้อาการของโควิด-19 จะหายดีแต่การดูแลสุขภาพหลังการติดโควิด-19 ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และต้องระมัดระวังภาวะ “ลองโควิด (Long Covid)” ที่อาจจะเกิดขึ้น เภสัชกรจึงควรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาวะดังกล่าวได้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ เรื่องที่เภสัชร้านยาควรรู้และการให้คำแนะนำในการเสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย “ลองโควิด (Long COVID)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยโควิด-19 และแนวทางการรักษา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะ ลองโควิด (Long Covid) การเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ป่วยหลังติดโควิด-19 หรือประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 การให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับโควิด-19 ได้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุด และการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th