การประชุมวิชาการ
(Online) “Most common vaginal discharge in pharmacy community ” โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาว ที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม (Online) “Most common vaginal discharge in pharmacy community ” โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาว ที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-014-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน กลุ่มอาการติดเชื้อในช่องคลอดพบได้บ่อยในผู้ป่วยหญิง ซึ่งมีปัจจัยและสาเหตถในการติดเชื้อค่อนข้างหลากหลาย และเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับผู้ป่วย เภสัชกรจึงมีต้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการ และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม พร้อมมีความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำ ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันการเกิดซ้ำให้แก่ผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Most common vaginal discharge in pharmacy community ” โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาว ที่พบบ่อยในร้านยา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของกลุ่มอาการติดเชื้อในช่องคลอด ได้แก่ Vulvovaginal Yeast Infection (VYI) และ Bacteria vaginosis (BV) แนวทางการเลือกใช้ยารักษาอาการติดเชื้อ บทบาทของ Clotrimazole Vaginal Tablet และ Lactic Acid contained formulation รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของอาการติดเชื้อในช่องคลอด ทั้ง Vulvovaginal Yeast Infection (VYI) และ Bacteria vaginosis (BV)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา Vulvovaginal Yeast Infection (VYI) และ Bacteria vaginosis (BV)
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ และการเลือกใช้ยาในการรักษาอาการติดเชื้อในช่องคลอด โดยเฉพาะบทบาทของ Clotrimazole Vaginal Tablet และ Lactic Acid contained Formulation
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th