การประชุมวิชาการ
(Online) “Drug Quality: Critical Consideration in Pharmacotherapy แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและการเลือกยาคุณภาพดีแก่คนไข้ พร้อมกรณีศึกษา
ชื่อการประชุม (Online) “Drug Quality: Critical Consideration in Pharmacotherapy แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและการเลือกยาคุณภาพดีแก่คนไข้ พร้อมกรณีศึกษา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-013-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยา โดยต้องเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา และการคัดเลือกยาที่มีประสิทธิภาพ และราคาสมเหตุสมผล
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและการเลือกยาคุณภาพดีแก่คนไข้ พร้อมกรณีศึกษา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา และเกณฑ์การคัดเลือกยา ที่มีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและพิจารณาคัดเลือกยา ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง เกณฑ์การคัดเลือกยา ที่มีคุณภาพ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และนำไปปรับใช้จริง ผ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและพิจารณาคัดเลือกยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th