การประชุมวิชาการ
(Online) Pharmacist role in PMS and Dysmenorrhea management
ชื่อการประชุม (Online) Pharmacist role in PMS and Dysmenorrhea management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-012-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน หรืออาการปวดท้องระดู พบได้บ่อยในผู้ป่วยหญิง และมักจะรบกวนการชีวิตประจำวันในการทำงานหรือทำกิจวัตรต่างๆ โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะเข้ามาใช้บริการร้านขายยา เพื่อบรรเทาและรักษาอาการเหล่านี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย เภสัชกรจึงมีต้องมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการ และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงในอนาคต
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Pharmacist role in PMS and Dysmenorrhea management ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน และ อาการปวดท้องระดู การประเมินอาการ แนวทางการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน และอาการปวดท้องระดู
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน หรืออาการปวดท้องระดู
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ และการเลือกใช้ยาในการรักษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน และอาการปวดท้องระดู
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th