การประชุมวิชาการ
โครงการ "Workshop on data analysis technique for medical and public health research"
ชื่อการประชุม โครงการ "Workshop on data analysis technique for medical and public health research"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-002-03-2565
สถานที่จัดการประชุม Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 28 -30 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้กับผู้กำหนดนโยบายนำไปพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข หรือการจัดบริการสุขภาพทั้งในระดับสถานบริการสุขภาพและระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นต่อความต้องการทางสุขภาพของแต่ละคนได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดความยั่งยืนในระบบสาธารณสุข และผู้ที่มีบทบาทในการวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากบุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์ ก็จะทำให้ข้อมูลนั้นเกิดความเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ดังกล่าวข้างต้น
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะมีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล สำหรับการทำงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อจัดอบรมวิชาการร่วมกับ School of Epidemiology and Public Health, University of Ottawa ประเทศแคนาดา
คำสำคัญ
Workshop Training, Data Analysis, Technique for Medical
วิธีสมัครการประชุม
http://services.pharm.tu.ac.th/202201_turx/index.php