การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)”
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-02-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโรงแรมแมนดารินกรุงเทพ เขตบางรัก
วันที่จัดการประชุม 23 -24 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรเครือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม จะช่วยให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.1.1 ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการดูแลต่างไปจากแนวทางการดูแลรักษาเดิมที่มีอยู่

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)” เพื่อให้บุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย มีองค์ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ อันจะส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในความดูแลของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เภสัชกรสามารถแนะนำระบบการให้บริการ สาธารณสุข รวมถึงการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรให้สามารถให้คำปรึกษา ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถแนะนำระบบการให้บริการ สาธารณสุข การเบิกจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุขของรัฐได้
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การวิเคราะห์แนวโน้มของโรคติดเชื้อระบาดในระดับโ
วิธีสมัครการประชุม
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application