การประชุมวิชาการ
งานสัมมนาวิชาการ “Rational Antibiotic Use in Pharmacy”
ชื่อการประชุม งานสัมมนาวิชาการ “Rational Antibiotic Use in Pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-003-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 25 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลจากการศึกษาต่าง ๆ แสดงว่ายังมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูงอาจถึงครึ่งหนึ่งของการใช้ยาทั้งหมด โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียตามมาทั้งในระดับบุคคลผู้ใช้ยา ทำให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิผลของการรักษา และปัญหาจากความคลาดเคลื่อนหรือผลข้างเคียงของยา ไปจนถึงสังคมโดยรวม เช่น การเกิดแนวคิดว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะต้องกินยา ทำให้ความต้องการในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็น หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เช่น การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยามากขึ้น จากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น และนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างน้อยปีละ 4,000 - 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในประเทศไทย คาดว่ามีมูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละกว่า 40,000 ล้านบาท
การใช้ยาต่าง ๆ รวมถึงยาปฏิชีวนะอันไม่สมเหตุผลก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวผู้ป่วยเองและต่อประเทศชาติ เพราะอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการรักษาหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้ในการรักษา และอาจกระทบต่อความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ดังนั้นไม่เพียงแต่เภสัชกรในโรงพยาบาลเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อการจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้ป่วย แต่ยังมีเภสัชกรอีกหลายสาขาวิชาชีพที่มีความสำคัญ เช่น เภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรร้านยา ซึ่งเภสัชกรร้านยาถือว่าเป็นด่านแรกของประชาชน ในการให้คำปรึกษาประชาชน ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเองและช่วยคัดกรองผู้มีความเสี่ยง เพื่อลดผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางการจ่ายยา ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา ช่วยลดปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน อีกทั้งมีส่วนร่วมเป็นภาคีในส่วนของการให้ข้อมูลสุขภาพและยาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโดยอาจใช้ช่องทางสื่อ ฉลาก และซองยาต่าง ๆ ในร้านยา จึงประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “Rational Antibiotic Use in Pharmacy” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายยาอย่างสมเหตุผลให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้ระบบยาของชาติเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวินิจฉัย และเลือกจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา: chanapa@asec-frontier.com)