การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Contraceptive benefits and options
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Contraceptive benefits and options
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-008-03-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 13 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยสามารถหาซื้อยาคุมกำเนิดได้ง่ายตามร้านขายยยา และมีการจำหน่ายยาคุมกำเนิดในหลากหลายยี่ห้อและรูปแบบ จึงอยากจะให้ความรู้และหลักการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างถูกต้องและรู้จักแต่ละรูปแบบของยาคุมกำเนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งได้ประโยชน์จากการใช้ยาคุมกำเนิดได้ผลดีที่สุด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://pharmce.weebly.com/