การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการหัวข้อ “ Organ Transplantation in Post-pandemic Recovery Era” (Hybrid Meeting)
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการหัวข้อ “ Organ Transplantation in Post-pandemic Recovery Era” (Hybrid Meeting)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-001-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมเดอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (Hybrid Meeting)
วันที่จัดการประชุม 17 -19 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1. แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 2. แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ 3. อายุรแพทย์โรคไต 4. ศัลยแพทย์ทั่วไป 5. พยาบาล 6. เภสัชกร 7. นักเทคนิคการแพทย์ 8. น
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากในวงการแพทย์ สามารถทำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาทิเช่น ไตวายเรื้อรัง ตับแข็ง และหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ได้มีโอกาสที่จะ
กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิชาความรู้ทางการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการรักษา,การใช้ยาและเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ที่นำมาใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการ ปลูกถ่ายอวัยวะ จึงมีความจำเป็นที่แพทย์ที่เกี่ยวข้องในวงการปลูกถ่ายอวัยวะ จะต้องติดตาม ความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้ให้ทัน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะ ด้านการรักษา แก่สมาชิก
2. เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะแก่สมาชิก
3. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตายให้มากขึ้น
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพอวัยวะที่นำมาใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
คำสำคัญ
Organ Transplantation in Post-pandemic Recovery Era
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที: คุณนงนุช ขัตติยะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-7166181-4 E-mail address: webmaster@transplantthai.org transplantthai1@gmail.com Website: www.transplantthai.org