การประชุมวิชาการ
(Online)Tip to treat ภูมิเเพ้ผิวหนังในร้านยา
ชื่อการประชุม (Online)Tip to treat ภูมิเเพ้ผิวหนังในร้านยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-010-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการภูมิแพ้ผิวหนังเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านขายยา ที่มีปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆของผู้ป่วย ซึ่งต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Tip to treat ภูมิเเพ้ผิวหนังในร้านยา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของการเกิดอาการภูมิแพ้ผิวหนัง แนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยา รวมถึงเทคนิคในการดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ผิวหนังสำหรับเภสัชกรร้านขายยา การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของอาการภูมิแพ้ผิวหนัง
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา อาการภูมิแพ้ผิวหนัง
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ และการเลือกใช้ยาในการรักษาอาการภูมิแพ้ผิวหนัง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th