การประชุมวิชาการ
(Online)“ECTOIN: A protective shield for allergy care”
ชื่อการประชุม (Online)“ECTOIN: A protective shield for allergy care”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-009-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยภูมิแพ้จมูก ที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยกระตั้นจากสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ หรือฝุ่นควันที่พบได้มากในอากาศ ซึ่งอาการหรือภาวะดังกล่าวรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาอาการและป้องกันการกำเริบของอาการภูมิแพ้จมูก
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “ECTOIN: A protective shield for allergy care” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้จมูก สาเหตุของการเกิดโรค แนวทางการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรค บทบาทของ Ectoin ต่อการดูแลสุขภาพโพรงจมูก รวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา โรคผื่นแพ้ผิวหนัง แบบ holistic
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้รักษาหรือป้องกันอาการของโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
คำสำคัญ