การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2565 (Short course of Infectious Diseases 2022)
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นประจำปี 2565 (Short course of Infectious Diseases 2022)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-005-03-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการประชุมแบบ Virtual Meeting
วันที่จัดการประชุม 16 -18 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมระยะสั้นขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่เกิดชึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ และพบบ่อย ซึ่งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรู้จักเพื่อสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบได้บ่อยและโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารอบรมได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ และความคิดใหม่ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาการให้การป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการค้นคว้าและวิจัยปัญหาของโรคติดเชื้อ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อของสมาคมฯ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท ต่อท่าน ฟรี หนังสืออบรมระยะสั้นประจำปี 2565 จำนวน 1 เล่ม เงื่อนไขการชำระเงิน โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย สาขา สภากาชาดไทย เลขที่ 045-596211-6 หากมีข้อสงสัยประการใดหรือพบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่ annytk.idat@gmail.com หรือ โทร.0-2716-6874