การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ครั้งที่ 1/2565 ประเด็นการเรียนรู้ : How to manage insomnia in digital life.
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน การสัมมนาออนไลน์ (webinar) ครั้งที่ 1/2565 ประเด็นการเรียนรู้ : How to manage insomnia in digital life.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-007-03-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 20 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ การให้บริการ ให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนั้น มีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นเภสัชกรชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับ
ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ระบบดิจิตัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ และการใช้เครื่องมือสื่อสารมีปริมาณมากขึ้นทำให้เป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรคนอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้น โดยการรักษาโรคนอนไม่หลับนั้นจำเป็นจะต้องใช้การปรับพฤติกรรม ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หากมีความจำเป็น
ซึ่งปัจจุบันมียาที่ช่วยรักษาโรคนอนไม่หลับหลายชนิด เภสัชกรชุนชนควรมีความรู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ป่วย และผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการรักษาโรคนอนไม่หลับ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับ
- เพื่อให้เภสัชกรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับคนไข้ ในแง่ของการปรับพฤติกรรม
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ